•  
 •  
 •  

PlugInnovation är en digital plattform där kunskap som är central för personer som arbetar med att motverka studieavbrott samlas. Ta del av framgångsfaktorer och forskning på området och inspireras av hur kommuner som medverkar i projektet Plug In 2.0 arbetar för att minska skolfrånvaro och stötta unga att återgå till studier eller annan sysselsättning. In english

Aktuellt

*/ Under årets Almedalsvecka hölls seminariet Sju röster för skolrevolution. Tanken med seminariet var att lyfta frågan om en bättre och mer mångfaldsanpassad skola där alla unga får utrymme och stöd att växa. Sju unga personer deltog och berättade sin historia från skoltiden för att ge nya...
Tillsammans med Region Västerbotten och Temagruppen unga i arbetslivet arrangerar Plug In en konferens med fokus på hur socialfondsprojekt kan motverka studieavbrott. Konferensen vänder sig till dig som arbetar som projektledare...

Exempel på fallstudier

Partille
Plug In Partille – Porten i Göteborgsregionen representerar exempel på utveckling av arbete med ungdomar som avbrutit sina studier samt en utveckling av det kommunala informationsansvaret (KIA). Ett multikompetent team bildades för att utföra arbetet och bemanna verksamheten. Teamet leddes av projektledaren och bestod av jobbcoach, fältassistent, socialsekreterare, fritidsledare, arbetsförmedlare, kurator och studie- och yrkesvägledare.
Ljungby
Plug In Ljungby representerar exempel i regionen Kalmar-södra Småland på utveckling av förebyggande arbete för att motverka studieavbrott i gymnasieskolan. Projektet bestod av flera delar: Ett nytt resurscentrum som var öppet för alla elever, förstärkt studie- och yrkesvägledning för alla elever i årskurs 1 samt en coach med uppgift att fånga upp och arbeta förebyggande med de elever som riskerat att avbryta sina studier på grund av frånvaro.
Härryda
Plug In Härryda – Utökad mentorskap och coachning representerar exempel i Göteborgsregionen på utveckling av förebyggande arbete för att motverka studieavbrott i gymnasieskolan. Projektet bestod av en utveckling av mentorskapsarbetet på kommunens gymnasieskola för att fånga upp och arbeta förebyggande med de elever i som riskerat att avbryta sina studier. Detta genom utökad tid och ett mer styrt innehåll av mentorstiden.

Exempel på litteratur

Detta ideliga mötande: En studie av hur kommunikation och samspel konstituerar gymnasieelevers skolpraktik
Möllås, G.
2009
 • Gymnasieskolan
 • Samverkan
 • Samverkan inom skolan
 • Mentorskapsarbete
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Forskning
 • Sverige
Visible Learning. A synthesis of over 800 metaanalyses relating to achievement
John Hattie, Kunskapsöversikt
2009
 • Undervisning/pedagogik
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Gymnasieskolan
 • Studieplaner och struktur
 • förhållningssätt
 • bemötande
Can instructional and emotional support in the first-grade classroom make a difference for children at risk of school failure?
Hamre, BK, Pianta, RC
2005
 • Grundskolan
 • Färdighetsträning
 • Studiestöd
 • Lärmiljö
 • Elevcentrerad struktur
 • Undervisning/pedagogik
 • Relationell pedagogik
 • Positiva relationer
Grunderna för gymnasiets läroplan 2003
Utbildningsstyrelsen i Finland
2003
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Sverige
Dropout prevention. Systematic Review: Reviewing the Evidence of Canadian Research
Abrami, P.C, Bernard, R, Schmid, R.M, Janosz, M .Wade, A. Gerard, C.
2008
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Kunskapsöversikt
 • Internationellt
 • Litteratur

Exempel på forskningssammanfattningar

- Från policy och forskning till praktik

Varför stannar eleverna i skolan? Och vilka är orsakerna till att vissa avbryter sina studier? Sammanställningen baseras på en analys av resultaten från ett stort antal program som arbetar för att motverka studieavbrott.

– Fungerande program och metoder

En större jämförande sammanställning av vilka program och metoder som fungerar inom grundskolan och gymnasiet när det gäller arbetet med att motverka studieavbrott och att få elever att stanna kvar i skolan.