Du är här

Vindeln delrapport februari 2017

Aktiviteter

Vad har ni arbetat med under de senaste 6 månaderna för att uppnå de nationella och lokala målen för projektet?: 
Vi har jobbat med att eleverna gör praktik ute på olika arbetsplatser för att närma sig yrkeslivet och lära känna det närsamhälle som finns runt omkring kommunen. Praktiken har enligt eleverna också gett motivation till fortsatta studier på skolan samt att det får en god uppfattning av yrket som sådan. Alla elever oavsett studiebakgrund från hemlandet gynnas av möjlighet till praktik men det ger elever med ett svagt skolspråk möjlighet att visa kunskaper ur ett annat perspektiv. Vi kommer att fortsätta med att fler elever ska ges möjlighet till praktik men även att studiebesöken i näringslivet kommer att ske under våren. Detta är kopplat till de lokala samt regional mål kring jämställdhet för målgruppen. Den fördjupade studie -och yrkesvägledning som eleverna har erbjudits kommer att fortsätta under våren samt fler besök på olika gymnasieskolor. Arbetet med portfolion har fortsatt för att övergången från förberedelseklass till språkintroduktion ska ske så smidigt som möjligt.
Vad är planerat för resten av projekttiden och hur ska detta bidra till att uppnå målen?: 
Vi kommer att fortsätta med att fler elever ska ges möjlighet till praktik men även att studiebesöken i näringslivet kommer att ske under våren. Detta är kopplat till de lokala samt regional mål kring jämställdhet för målgruppen. Den fördjupade studie -och yrkesvägledning som eleverna har erbjudits kommer att fortsätta under våren samt fler besök på olika gymnasieskolor. Arbetet med portfolion har fortsatt för att övergången från förberedelseklass till språkintroduktion ska ske så smidigt som möjligt.
På vilket sätt har er verksamhet/organisation påverkats av projektet under projekttiden, kan ni se förändringar/förbättringar?: 
På verksamhetsnivå har den stora förändringen varit att eleverna själva har kunnat påverka ex möjlighet till studier under loven, men även möjlighet att läsa efter skoltid. Vilket då inspirerat eleverna och därigenom skapat motivationshöjande insatser för gruppen. Organisationen har genom detta även förändrats eftersom man måsta tänka utanför ramarna.

Målgrupp

Vilken/vilka målgrupp/er har ni arbetet med under projekttiden? : 
Målgruppen har varit två grupper utifrån hur många flickor som funnits i grupperna eftersom antalet pojkar är fler till antal, av 17 elever är tre flickor.

Horisontella

Redogör för hur ni konkret har arbetat med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i projektet.: 
Projektet har fokuserat på alla människors lika värde oavsett bakgrund vilket har genom genomsyrat hela verksamheten där viktiga begrepp som jämställdhet, icke diskriminering och mångkultur har diskuterats och reflekterats. Praktiken har även varit viktig i dessa sammanhang eftersom där finns detta utan att eleverna tänker på det som de gör i skolan. Språkstödjarna som arbetar med eleverna utifrån deras modersmål är också en bidragande faktor kring arbetet med horisontella kriterier.
Beskriv hur det intersektionella perspektivet bidragit i projektverksamheten.: 
Vi har valt att i undervisningen diskutera och reflektera kring begrepp som funktionshinder, etnicitet, klass, kön, religion och sexualitet dvs att alla människor är lika mycket värd oavsett vem du är. Klassråd och studiebesök i olika organisationer samt arbetsplatser ger en bild av att detta genomsyrar hela samhället
Beskriv eventuella hinder/problem på individ och organisationsnivå.: 
Beroende på hur verksamheten kommer att se ut nästa år, kommer beslut att tas i god tid för att ge möjlighet att implementera de framgångsfaktorer som visats i Plug In 2.0 projektet.

Strategi

Finns det någon strategi för implementering av er verksamhet och i så fall hur följs den? : 
Beroende på hur verksamheten kommer att se ut nästa år, kommer beslut att tas i god tid för att ge möjlighet att implementera de framgångsfaktorer som visats i Plug In 2.0 projektet.
Vad talar för och emot en implementering av er verksamhet vid rapporteringstillfället?: 
Beroende på hur verksamheten kommer att se ut nästa år, kommer beslut att tas i god tid för att ge möjlighet att implementera de framgångsfaktorer som visats i Plug In 2.0 projektet.

Avvikelser

Har det gjorts någon förändring i mål, metod, målgrupp eller i genomförda eller planerade aktiviteter?: 
Ingen förändring
Gäller projekt: 
Realize Vindeln 2.0

Andra delrapporter