bemötande i skolan av lärare och personal

Betydelsen av bemötande och relationer i skolan

Varför är det viktigt?

Relationen mellan lärare och elev anses vara en av de viktigaste faktorerna för att frigöra elevernas potential i klassrummet. Speciellt för elever med svag skolanknytning är positiva relationer till vuxna och klasskamrater avgörande för att minska risken för studieavbrott och främja framgång i studierna.

Forskningens belysning

Den pedagogiska forskningen har under lång tid uppmärksammat vikten av stabila förtroendefulla relationer för elevers lärande. Studier visar på betydelsen av att elever känner sig sedda och uppmärksammade som individer med olika intressen och egenskaper. Relationerna mellan vuxna i skolan och elever betonar vikten av förtroende, tillit, respekt och medkänsla.

Koppling till framgångsrik utbildning

Ett medvetet arbete med att skapa förtroendefulla och positiva relationer påverkar elevers förutsättningar att klara skolarbetet på olika sätt. Studier pekar på vikten av att fokusera på de relationella aspekterna av undervisningen då dessa är nära kopplade till elevers välbefinnande och motivation.

Bemötande och relationer i praktiken

Inom projektet Plug In

Inom Plug In-projektet har bemötande och det relationella arbetet varit en central del av utvecklingsarbetet. Skolor har fokuserat på att skapa utrymme och strukturer för att främja positiva relationer mellan elever och personal.

Implementering av metoder

Många skolor har utvecklat mentorsprogram, utökat mentorstid och introducerat nya funktioner såsom elevcoacher för att stödja elever i riskzonen. Vidare har arbetet inkluderat utveckling av strategier och verktyg för att stärka relationerna mellan elever och personal.

Organisatoriska aspekter

Erfarenheter från Plug In och tidigare forskning betonar vikten av tydliga rutiner och ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa positiva relationer i skolan. Ledningen spelar en viktig roll i att skapa fokus, samsyn och gemensamma förhållningssätt kring bemötande och relationer.

Genom att kontinuerligt arbeta med att utveckla relationella kompetenser och skapa en gemensam praxis i bemötandet med eleverna kan skolorna öka elevernas välbefinnande, motivation och framgång i studierna.